Rekrutacja 2020/2021

 

Uwaga!!!

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zmieniamy sposób składania wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkoli Miejskich prowadzonych przez miasto Łódź  na rok szkolny 2020/2021

 

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź biorą udział:

 

a) dzieci urodzone w latach 2014– 2017,

 

b) dzieci z rocznika 2013, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca i obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 63.


 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola miejskiego.

 

4 maja 2020 r. o godz. 08:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego prowadzonego przez miasto Łódź, instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna do 15 maja 2020 r. do godz. 15:00.

 

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.

 

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.


UWAGA!!!

 

Rodzice/prawni opiekunowie nie składają wniosku w wersji papierowej w placówkach wskazanych na liście preferencji tylko załączają wniosek i inne dokumenty w formie załączników w systemie elektronicznej rekrutacji.

 

  1. Należy wypełnić elektroniczny wniosek na stronie systemu rekrutacji.
  2. Po wypełnieniu wniosku trzeba go wydrukować, podpisać, następnie zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik.
  3. Dodatkowo jeśli zaznaczono spełnianie kryteriów ustawowych lub/i samorządowych to w formie załączników należy je dodać podobnie jak wszystkie inne dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie kryteriów.

Wniosek wraz z innymi dokumentami/oświadczeniami jest widoczny we wszystkich placówkach wskazanych na liście preferencji. Wniosek w systemie zatwierdza placówka pierwszego wyboru.

 

Po weryfikacji wniosków:

 

25 maja 2020 r. o godz. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

LISTY UMIESZCZONE ZOSTANĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PLACÓWKI.

Dodatkowo:

informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata do danej placówki rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji lub rodzice/prawni opiekunowie informację o zakwalifikowaniu /niezakwalifikowaniu kandydata otrzymają drogą elektroniczną na adres e-mail, wskazany we wniosku.

 

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 27 maja od godz. 8:00 do 29 maja 2020 r. do godz. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany.

 

Rodzice/prawni opiekunowie po otrzymaniu wyników rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola zobowiązani są zalogować się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia.


Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

 

5 czerwca 2020 r. o godz. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

 

Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Listy dzieci umieszczone zostaną na stronie internetowej placówki

Dodatkowo:

 

informację o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata do danej placówki rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji.

 

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2020 r. W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.


Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim.

Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl