Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi - Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAMY

Realizujemy Koncepcję Wychowawczą, której celem jest:

CEL GŁÓWNY

Celem głównym Koncepcji Wychowawczej Przedszkola Miejskiego Nr 35 w Łodzi jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowości każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

CELE OGÓLNE

 • Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych, sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie;
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • Kształtowanie sprawności fizycznej oraz umiejętności dbania o swoje zdrowie;
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej;

ZADANIA

 • Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość, piękno.
 • Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań.
 • Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia poprzez normy i zasady obowiązujące w społeczności dziecięcej.
 • Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka z uwzględnieniem ruchu drogowego.

Zadania będziemy realizować w obszarach:

I Bądź kulturalny

II Bądź koleżeński

III Kontroluj swoje zachowania

IV Dbaj o bezpieczeństwo

V Dbaj o swoje zdrowie

VI Poznaj swoje tradycje rodzinne i narodowe

VII Dbaj o przyrodę

VIII Dbaj o otoczenie

IX Szanuj innych

X Rozwijaj swoje zdolności i zainteresowania

XI Szanuj swoją rodzinę

 

TEMATEM PRZEWODNIM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 JEST:

"Teatr"

 

CELE PRACY OPIEKUŃCZO-DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ:

 1. Poznanie fauny i flory najbliższego środowiska i  ukształtowanie w dzieciach postaw ekologicznych. 
 2. Wzmocnienie działań przedszkola w zakresie obcowania z przyrodą poprzez częste spacery, wycieczki, zabawy i prace porządkowe w ogrodzie przedszkolnym. 
 3. Rozbudzanie szacunku i miłości do otaczającej przyrody i zwierząt. 
 4. Rozwijanie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej i wyrażania jej na wielu płaszczyznach artystycznych. 
 5. Kształtowanie postawy patriotycznej związanej z kulturą regionalną i lokalną. 
 6. Dbanie o rozwój emocjonalny i sprawność ruchową dziecka, wyrobienie nawyków i postaw zapewniających wychowankom bezpieczeństwo w świecie realnym i wirtualnym. 
 7. Kreowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających kreatywności dziecka, samodzielnego poszukiwania rozwiązań i dążenia do poznawania otaczającego świata. 
 8. Zapewnienie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej umożliwiającej prawidłowy poziom rozwoju umiejętności,  niezbędnych do podjęcia nauki w szkole. 
 9. Podejmowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W PRZEDSZKOLU PROWADZONE SĄ WEDŁUG
NASTĘPUJĄCYCH PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

 

 • "Nasze przedszkole "  wyd. MAC

Program opisuje proces wychowania i kształcenia dla dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Elementem podstawowym programu są cele wychowania przedszkolnego zawarte w podstawie programowej. Cele programu wskazują nauczycielowi kierunek działań umożliwiający wspomaganie rozwoju dziecka.

Program skonstruowany jest w sposób przejrzysty, konkretny i spójny. Jest innowacyjny w zakresie układu treści, metod pracy i organizacji zajęć.

 • "Zabawy artykulacyjne jako alternatywna forma wspierania mowy i wymowy dzieci w wieku przedszkolnym" - autorstwa Kamili Perlińskiej - założenia do pracy z dziećmi mającymi wadę wymowy.

Charakterystyka:


Wczesne stymulowanie rozwoju mowy odgrywa ogromną rolę  w życiu i funkcjonowaniu młodego człowieka.
Program logopedyczny to rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola, przeznaczony dla dzieci, u których logopeda drogą badania, stwierdził nieprawidłowości w mowie i wymowie. Odpowiednie kierowanie rozwojem mowy dziecka, ma doprowadzić do opanowania podstawowych umiejętności motorycznych artykulatorów, rozwijać prawidłowy wzór wymowy i wzbogacać słownictwo. Służyć temu mają
ćwiczenia i zabawy artykulacyjne. Poprzez udział w tych zajęciach,  dziecko przede wszystkim usprawni aparat artykulacyjny, co pomoże mu korygować błędną wymowę i umożliwi jej dalszy rozwój. Dziecko, jako podmiot działania będzie mniej skrępowane podczas zajęć,
stanie się bardziej otwarte na czynny dialog, będzie chętnie uczestniczyć w działaniach edukacyjnych, z łatwością przyswajać przekazywaną mu wiedzę i nabywać nowe umiejętności.

 • " Taniec, jedną z form wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym"- autorstwa Barbary Kiełbasy.

Charakterystyka:

Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji. Formą fizycznego i duchowego odreagowania, a zarazem okazją do zabawy. To jedna z najstarszych form sztuki i kulturowej działalności człowieka, a jego różnorodność pozwala na wszechstronne zaspokojenie potrzeb. Na przestrzeni lat taniec ukształtował się w wielu kierunkach, przybierając różne nazwy. Taniec występuje w formie sztuki i w formie zabawy. Ta druga sprzyja odprężeniu psychicznemu, zmniejsza napięcia i likwiduje źródła frustracji. Jest również istotnym elementem wychowania dzieci i młodzieży. Poprzez taniec wyzbywają się one kompleksów, zahamowań, otwierają się na świat. Są spontaniczne i często odnajdują swoje miejsce w grupie rówieśniczej.

Taniec kształtuję precyzję ruchów (dodaje lekkości, sprężystości, płynności), doskonali koordynację i orientacje przestrzenną. Pozytywnym zmianom ulega postawa ciała dziecka oraz pamięć wzrokowo-ruchowa, którą kształtuje poprzez powtarzanie sekwencji kroków i figur tanecznych. Dostarczane doznania estetyczne podczas tańca, wyzwalają w nich artyzm,  sprzyjają improwizacji ruchowej i pobudzają inwencje twórczą. W trakcie zajęć dzieci uczą się przestrzegać porządku, współpracować w grupie, podporządkować się umowom, wyrabiają pozytywne cechy charakteru. Mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności w gronie przedszkolaków oraz przed rodzicami na wielu uroczystościach.

 • " Zabawy z plastyką- alternatywne formy rozwijania ekspresji twórczej"- autorstwa E. Maciejun i P. Wasiak

Charakterystyka:

Założeniem programu jest rozbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności oraz aktywny sposób spędzania wolnego czasu w domu. Celem jest kształtowanie i realizowanie indywidualnych uzdolnień dziecka, rozwijanie aktywności i wyobraźni, przygotowanie do odbioru sztuki oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej. Poza przekazem artystycznym program spełnia również funkcje przygotowujące do nauki pisania i czytania, poprzez podnoszenie sprawności manualnej, grafomotoryki, doskonalenie analizy i syntezy oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zajęcia plastyczne poprawiają u dzieci koncentrację uwagi, pomagają w budowaniu poczucia własnej wartości oraz rozwijają samodzielność, pomysłowość i refleksyjność. Starając się, aby zajęcia były efektywne i mobilizujące, zadania zostały zaprojektowane z uwzględnieniem stopnia trudności. Każdy etap zajęć, pozwoli na osiąganie zamierzonych celów.


INNOWACJA

Przez najbliższe trzy lata (2016-2019)  w naszym Przedszkolu będą prowadzone zajęcia innowacyjne oparte na doświadczeniach i eksperymentach.

Autorkami innowacji pt „ Cztery żywioły” są p. Ewelina Maciejun i Kamila Perlińska.

Głównym założeniem tej innowacji jest rozwijanie u dziecka naturalnej ciekawości poznawania otaczającego świata poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

       Powszechnie wiadomo, że dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Dotykanie wszystkiego, badanie i poznawanie wszystkimi zmysłami to świetna okazja do rozwijania przyszłych pasji i zainteresowań. Najlepszym sposobem jej zaspokojenia są zabawy  i eksperymenty o charakterze badawczym. Tego typu działania stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka.  Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo -skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka.  Chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami takimi, jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki.

 

KORZYŚCI   DLA   DZIECKA   WYNIKAJĄCE    Z   PROWADZENIA   ZAJĘĆ :

 • Spędza czas w nowy, ciekawy sposób
 • Rozwija swoją wyobraźnię i rozbudza zmysły
 • Kształtuje umiejętność wysuwania wniosków ze swoich poczynań
 • Doskonali swoją pamięć, koncentrację i skupienie uwagi
 • Staje się bardziej systematyczne i dokładne w działaniu
 • Rozwija samodzielność i pewność siebie
 • Szuka odpowiedzi na pytania
 • Stosuje się do zasad panujących w grupie
 • Nabiera szacunku do otaczającego świata
 • Dba o bezpieczeństwo własne oraz innych