Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi - Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

Polityka Prywatności - Przedszkole Miejskie nr 35

Szanowni Państwo, dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane naszej firmie w celu realizacji usług opiekuńczych  i szkoleniowych, pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.

Prosimy bardzo o zapoznanie się z poniższymi informacji.

 

 

1.     Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi przy ul. Zachodniej 16. Przedszkole miejskie nr 35 jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi i nie posiada osobowości prawnej.

Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników Serwisów, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem         z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Inspektorem Ochrony Danych jest pan Tomasz Kuciński  kontakt do Administratora oraz do Inspektora Ochrony danych znajduje się w zakładce „kontakt” strony www

 

1.1              Administrator, w oparciu o przepisy, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w następujących okolicznościach:

 1. Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
  1. gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osoby trzecie.               
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
 1. przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

1.2              Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych należących do  zbiorów osób trzecich, które zostały udostępnione Administratorowi na podstawie umowy powierzenia.

2.     W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

3. SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku z przesyłaną przez Ciebie korespondencją e-mail, korzystania ze strony internetowej, wysyłania korespondencji, czy zawieraniu umowy z przedszkolem w zakresie bezpłatnego nauczania, realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 3. Definicje

 1. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane         i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.
 2. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
 3. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 4. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa                o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. RODO – oznacza ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679            z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku            z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 6. Wolontariusz – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

4. Pliki  Cookies

 • Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.

W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są                          w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.     W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy z Przedszkolem Miejskim nr 35 w Łodzi. Również przetwarzamy Pana/Pani dane lub dane Pana/Pani dziecka na podstawie wyrażonej zgody.  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b, c - ogólnego rozporządzenia.

Przede wszystkim dane przetwarzane są w związku z funkcją publiczna Naszego Przedszkola. Również podczas odwiedzania naszej strony zbieramy dane w postaci plików cookies

Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości udzielenia zgody na otrzymywanie od nas odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie publiczne drogą elektroniczną. Odrębnie, za pośrednictwem serwisu możesz się z nami na bieżąco kontaktować, aby zadawać nam pytania.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody, w tym do:

 • przesyłania informacji, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Przedszkole;
 • zapisywania danych w plikach cookies;
 • przeprowadzenie naboru do przedszkola;
 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
 • umieszczenia wizerunku w postaci zdjęć z uroczystości, zawodów, konkursów itp.

 Dane osobowe przetwarzane są również w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:

 • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
 • zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa; 

4.     Komu będą przekazywane dane osobowe?

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne.
 2. Dane osobowe mogą być również przekazywane do lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności, np. obsługa prawna, ubezpieczeniowa itp.
 3. Dane będą również przekazywane Naszym pracownikom w celu wykonywania należycie naszej pracy
 4. Współpracownikom Administratora, których upoważniono do przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi konkursów, publikacji ogłoszeń, czy wolontariatu

 

5.     Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych jest obowiązkowe w przypadkach określonych w ustawach na podstawie których działa Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi oraz wtedy, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez Przedszkole nr 35 w Łodzi swojej powierzonej misji.

W pozostałych sytuacjach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

6.     Jak długo są przetwarzane dane osobowe?

Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Przedszkole zgód  lub innych oświadczeń:

 • Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania.
 • Przechowywane są także dane osobowe o charakterze archiwalnym - po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób są przechowywane przez okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych przez okres 10 lat. Prowadzenia Kroniki Szkolnej przez czas nieoznaczony.
 • W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.
 • Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.
 • Dane osobowe dzieci będą przechowywane zgodnie z określonym przez Dyrektora Przedszkola okresem przechowywania.

 

 

7.     Jakie są uprawnienia Pana/Pani w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.          W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.

Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8.     Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Zebrane przez Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi przy ul. Zachodniej 16a dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

 

9.     Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?

Przedszkole  nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

 

Uwagi końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, Administrator zobowiązuje się okresowo i regularnie dokonywać weryfikacji Polityki celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych.

 

                                                                                             

                                                                                              Beata Hummel

                                                                                  Dyrektor Przedszkola nr 35 w Łodzi