OPŁATY

Uwaga Rodzice !!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 stycznia 2017 roku zniesiona została opłata za pobyt dziecka 6- letniego ( rocznik 2013) w przedszkolu, realizującego obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

W związku z zapytaniami dotyczącymi definicji dziecka w wieku 6 lat uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty dzieckiem 6 letnim jest dziecko, objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, które rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

W odniesieniu do powyższego w bieżącym roku szkolnym subwencją oświatową objęte są dzieci z rocznika 2013 i starsze ( 2012).

Stawka żywieniowa nie ulega zmianie i wynosi:

-7 zł za 3 posiłki

-3,50- obiad

-1,75 - I śniadanie

-1,75- II śniadanie

TERMINY OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE:

Do 15 dnia każdego miesiąca zgodnie z Umową o Świadczenie Usług na rok szkolny 2019/2020.

Wpłaty za pobyt i żywienie należy dokonać przelewem na konto:


03 1560 0013 2028 0307 7513 0005

GETIN NOBLE BANK

 

 

UPRZEJMIE PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT!!!


Podstawę naliczenia opłat  za świadczenia udzielane przez przedszkole stanowią godziny pobytu dziecka określone w  umowie  z  rodzicami.

 

Na podstawie Uchwały NR XL/1055/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź. Wprowadza się od dnia 10 lutego 2017r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r. regulamin Stosowania obnizonej opłaty za świadczenia udzielane przez PM nr 35:

 • każda rozpoczęta godzina korzystania z usług przedszkola przez dziecko w wieku do lat 5,  wykraczających poza godziny 8-13 ( realizacja Podstawy Programowej) opłata wynosi 1.00 zł
 • za drugie dziecko z rodziny uczęszczające do tego samego przedszkola ustala się opłatę w wysokości  1.00 zł.
 • stawka żywieniowa wynosi 7 zł 
Zwolnieni z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu są:
 • użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny
 • dzieci z rodzinnych domów dziecka
 • dzieci z rodzin zastępczych
Rodzice korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej lub otrzymujący pomoc z MOPS w opłatach za posiłek dziecka w przedszkolu, mogą złożyć wniosek do dyrektora o zwolnienie z opłat za pobyt w przedszkolu.
 
Regulamin stosowania obniżonej opłaty za zaświadczenie udzielane przez PM nr 35 dostępny jest w siedzibie Przedszkola
 
Rodzice zobowiązani są złożyć do dyrektora przedszkola następujące dokumenty:
 • kserokopię decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej
 • wniosek o zastosowanie obniżonej odpłatności za świadczenia przedszkola
 • oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny
W przypadku rodzin zwolnionych z opłat rodzice zobowiązani są złożyć do dyrektora przedszkola:
 • wniosek o zwolnienie z opłat za świadczenia przedszkola
 • wraz z kserokopią postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej bądź w rodzinnym domu dziecka
 • kserokopię Łódzkiej Karty Dużej Rodziny